October 20 2018 10:30:53
Menu
Senaste artiklarna
Navajo - Hopi protes...
Walking on Sacred Gr...
Rapport från Bahe K...
Walking on sacred gr...
Meet Geronimo and hi...
Petition


<< Download >>

Ursprungsfolk

Ursprungsfolk


Det finns ca 370 miljoner människor i 70 länder, runtom i världen, som räknas till Ursprungsfolkens skara.

Ursprungsfolken är arvtagare och förvaltare av unika, mycket gamla kulturer, med ett unikt sätt att relatera till varandra och till miljön.

Under en tidsperiod som sträcker sig så långt bak i tiden som det funnits människor på vår planet; Jorden, har de utvecklat sociala, kulturella, andliga , ekonomiska och politiska samhällsformer och levnadssätt, som på ett distinkt sätt skiljer sig ifrån de dominanta samhällsstrukturer som omger dem, idag.

På många platser har Ursprungsfolken lyckats bevara och skydda en stor del av sin ursprungliga kultur och sin unika livsstil i enlighet med vad de kallar Original instruktionerna. Enligt traditionen har de ansvar för det markområde de bebott i många generationer.

Trots kulturella olikheter Ursprungsfolk emellan, ser vi att dessa människor kämpar med mycket liknande problem, oavsett var de lever på vår vackra blå planet.

De saknar fortfarande skyddet för sina Rättigheter som Folk!

Dock har Ursprungsfolken idag kommit mycket långt i sin strävan att återupprätta sina kulturella identiteter och sitt stolta historiska arv, men det är ändå lång väg kvar innan världens Ursprungsfolk kan inta sin välförtjänta, rättmätiga och hedervärda plats och se sina Folk och sina markers framtid säkrade.

Vi hoppas och ber att all den välbeprövade kunskapen och den enormt värdefulla visdom, som fortfarande lever hos dessa Folk idag, trots århundraden av förtryck och utrotningskampanjer, kan bevaras och blomstra i framtiden också.

Hos de nordamerikanska indianerna finns tex en urgammal praxis att man vid alla viktiga beslut som tas, ska väga in hur resultatet av beslutet kommer att påverka 7 generationer framåt i tiden.
- Hur skulle världen se ut idag, ifall våra ledare tog viktiga beslut enligt denna praxis?
Det skulle ju kräva mycket eftertanke, något som ofta saknas i vårt samhälle idag, där snabba kortsiktiga beslut dominerar och inte sällan resulterar i att fler problem skapas.

”Sustainable development” – hållbar utveckling; ett begrepp som tyvärr används ganska vårdslöst i många sammanhang idag, är ett begrepp som har sitt ursprung i Ursprungsfolkens värld, myntat av Ursprungsfolkens representanter som arbetat länge inom det internationella samfundets sfär: FN.

Så tidigt som 1923 reste Chief Deskahe ifrån Haudenosaunee ( Iroqui Confederacy) ifrån sina hemtrakter på USAs östkust, till FN byggnaden i Geneve ( The League of Nations ) för att tala där och försvara sitt folks rätt att leva enligt sina egna lagar, på sina egna landområden och enligt sin tro.
Trots att han inte tilläts att tala inför de samlade Nationerna då, och återvände hem 1924, har hans vision levt vidare och fortsatt att ge näring åt flera generationer av Ursprungsfolk som fortsatt att i hans anda utföra det tunga tålamodskrävande arbetet att göra Ursprungsfolken röster hörda i det internationella samfundet.
Vi ser fram emot den dag då Ursprungsfolken får full upprättelse för århundraden av övergrepp, exploatering och stöld av deras landområden och resurser, djupt rotad rasism mm.
Det kommer förmodligen att ske på diplomatisk väg, men vackra ord räcker inte långt – endast genom att faktiskt agera till Ursprungsfolkens fördel, kan stater börja läka de öppna såren ifrån gångna tiders oförrätter och stoppa de övergrepp som fortfarande pågår just nu!

Idag har ett Permanent Forum för Ursprungsfolk etablerats, i FN byggnaden i New York, som sorterar direkt under UN ECOSOC ( United Nations Economic and Social Council) som är direkt underställd FNs Generalförsamling.

1982 bildades UN Working Group for Indigenous Populations I Geneve.
WGIP arbetar bla med Deklarationen för Ursprungsfolkens Rättigheter.

Båda dessa organ är baserade på Ursprungsfolkens representanters aktiva medverkan och deltagande.


Föreningen Vild-Eken | pg: 39 21 88-9 | info@vild-eken.com

AKTUELLT-NEW topics

Natur sidan >>
In loving memory of Kee Watchman>>
Broken Rainbow! Dokumentär>>
Klimat sidan >>
Navajo-Hopi leaders protest in Denver >>
Interview Dineh Elder Pauline Whitesinger >>
Hantverk
Dinés/Navajos traditionella hantverk

Läs mera här >>